VEDTÆGTER

– for Skive Musikskole

Gældende fra d. 1. januar 2010

§ 1. Navn og status
Skive Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Skive kommune.

§ 2. Formål
Musikskolen har til formål:

  • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent
  • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
  • at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

§ 3. Indhold
Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i Skive kommune. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov.
Musikskolen kan endvidere tilbyder undervisning til voksne.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen sammensættes således:
1-2 udpeges af kommunalbestyrelsen, heraf mindst den ene blandt medlemmer af Erhvervs- og kulturudvalget.
2 af og blandt musikskolens forældre, heraf evt. en fra støttekredsen.
2 af og blandt musikskolens ensembler under folkeoplysningen
1 vælges evt. blandt musikskolens lærere
1 medlem udpeges af folkeskolernes lederkreds.

Bestyrelsen kan beslutte at supplere bestyrelsen med elevrepræsentanter valgt af og blandt skolens elever under 25 år.

Elever der ikke er myndige overværer ikke den del af drøftelserne der angår enkelte elever eller lærere, ligesom de ikke har stemmeret for så vidt angår de i § 5 b nævnte forhold.

Ansatte ved skolen kan ikke vælges som forælder repræsentanter. Der vælges 2 suppleanter blandt skolens forældre samt en suppleant blandt skolens lærere.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen med funktionsperiode fra 1. januar.

De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Genvalg kan finde sted.

§ 5. Bestyrelsens opgaver og ansvar
a. Bestyrelsen har over for kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.

Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og skolen, mellem skolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

b. Ved ansættelse og afskedigelse af skolens leder følges kommunens regler herom.
Bestyrelsen indstiller skolens budget og det reviderede regnskab til kommunalbestyrelsens godkendelse.

§ 6. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formand. Dagsorden udsendes med 8 dages varsel. I særlige tilfælde kan varslet for udsendelse af dagsorden dog afkortes.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Skolens leder deltager som sekretær ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

§ 7. Musikskolens leder og daglige drift
Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Lederen skal som udgangspunkt have kvalifikationer svarende til en lærer ved musikskolen. Der henvises til punkt 7 i de vejledende retningslinjer for musikskoler – Lærer og Leder

Musikskolens leder har over for bestyrelsen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning i overensstemmelse med såvel skolens vedtægter, kommunalbestyrelsens bestyrelsens beslutninger og regler og retningslinjer fra Kulturministeriet og Kunstrådet.

Skolens leder indstiller via bestyrelsen til kommunalbestyrelsen vedrørende læreransættelser.

§ 8. Økonomi, budget og regnskab
Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra Skive kommune, og eventuelt andre samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelser herom. Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Skolens leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i kommunalbestyrelsen inden den af kommunalbestyrelsen fastsatte tidsfrist. Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte frist det godkendte budget til Kunstrådet sammen med en ansøgning om statstilskud.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes ed revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Kunstrådet inden de fastsatte frister. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musikloves § 12 a.

§ 9. Skolekreds og Støttekreds.
Alle, forældre til elever på skolen, samt alle elever over 18 år, der modtager undervisning, er automatisk medlemmer af skolekredsen og har stemmeret ved årsmøderne. Medlemskab af skolekredsen giver ret til ved fremmøde på et i god tid varslet møde (mindst 1 måned) og senest i november hvert år at deltage i valget af repræsentanter til bestyrelsen. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter.

For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Musikskolens bestyrelse kan, når det findes formåls tjenligt, indkalde støttekredsens medlemmer til møde.

§ 10. Ændring af vedtægter
Bestyrelsen kan fremsætte forslag til ændring af vedtægter, når 2/3 af de fremmødte bestyrelses medlemmer på 2 af hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig derfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Ændring af vedtægter i øvrigt kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolens bestyrelse.

Kommunalbestyrelsen og Kunstrådet godkender ændring af vedtægterne.

§ 11. Ophør
Musikskolens drift skal indstilles, hvis kommunalbestyrelsen efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for skolens ophør.

Bestyrelsen skal ved skolens nedlæggelse fungere videre indtil den økonomiske afvikling er tilendebragt.

Godkendelser:
Skive Kommunes godkendelse
Kunstrådets godkendelse.